HALA SPORTOWA

 

Regulamin korzystania z boiska szkolnego

 

1. Boisko szkolne i znajdujące się na nim urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy szkoły.

 

2. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się  pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ćwiczących.

 

3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania i zwisania z bramek i tablic do koszykówki.

 

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego ma młodzież szkolna uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

5. W przypadku korzystania z boiska szkolnego i znajdujących się na nim urządzeń przez grupy środowiskowe (nieformalne) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

6. Z boiska i urządzeń należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie dbać, a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić w porządku.

 

7. Za stan boiska oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdującym się na nim odpowiadają osoby prowadzące zajęcia i wszyscy użytkownicy.

 

8. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły.

 

9. Jeśli, stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich usunięcia i zaprzestać prowadzenia zajęć.

 

10. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym.

 

11. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie oraz nie dopuszczać do zajęć na boisku szkolnym wówczas, gdy nie ma zapewnionego nadzoru.

 

12. Zabrania się uczniom samowolnego korzystania ze sprzętu sportowego (piłek, skakanek itp.) podczas przerw szkolnych oraz przynoszenia do szkoły piłek i korzystania z nich na terenie boiska i szkoły.

 

13. Podczas przerw szkolnych uczniowie wychodzą na boisko szkolne tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego.