HALA SPORTOWA

 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

 

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, SKS-ów, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych.

 

2. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

 

3. Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły.

 

4. Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub spodnie dresowe, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój gimnastyczny ma być czysty.

 

5. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta. Młodzież niećwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia zastępczego i w czasie zajęć przebywa na terenie sali gimnastycznej.

 

6. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za zgodą i wiedzą prowadzącego zajęcia.

 

7. Telefony komórkowe i pieniądze należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

8. Każdy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.

 

9. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń odbywa się zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.

 

10. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

11. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.

 

12. Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

 

13. Sala gimnastyczna może być udostępniona organizacjom lub osobom prywatnym po zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.

 

14. Najemca niestosujący się do regulaminu traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej.