STOŁÓWKA SZKOLNA

 

Regulamin stołówki szkolnej

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 

Art.67a ust 3,5,6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami) w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki.

 

II. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie szkół terenu Gminy Orły oraz pracownicy.
 
2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, lub których dożywianie finansuje GOPS.
 
3. Wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego.
 

III. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego posiłku lub dwudaniowego obiadu.
 
2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku - koszt wsadu do kotła i wynosi 3 zł. Pozostałe koszty przygotowania posiłku finansowane są z budżetu Gminy.

 

4. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

IV. OPŁATY

 

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest w sekretariacie do 10-go każdego miesiąca, jednak na prośbę rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.

 

2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

 

3. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu podpisem przyjmującego. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia w dokumentacji stołówki.