ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności, wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po zajęciach. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 7:45 i 11:15 do 16:15.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim: zapewnienie opieki przed i po zajęciach w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobieniu prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej, sprzyjał rozwojowi zainteresowań dzieci. Szczególną uwagę na zajęciach zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Wyrabiamy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Ćwiczymy też z dziećmi umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadania oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. Realizując swoje zadania, świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), nauczycielami wychowanków, specjalistami pracującymi w szkole, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, kulturalnymi i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

Szkolną codzienność wypełniają zajęcia, które odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy dydaktyczno - wychowawczym. W ramach świetlicy prowadzone są następujące zajęcia: gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczno - techniczne, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, gry towarzyskie, zajęcia czytelnicze, zabawy ćwiczące sprawność manualną, ćwiczenia relaksujące, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia muzyczno - taneczne. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin świetlicy szkolnej